Produkti


Što je 4budget?


4budget je program koji javnim naručiteljima (proračunima, proračunskim korisnicima i komunalnim društvima) omogućuje jednostavno postupanje po Uredbi o načinu ocjene i postupku odobravanja investicijskih projekata (NN 158/2023). Svrha programa je procijeniti financijske učinke javne investicije te njen utjecaj na proračun.

Struktura programa


Program je dizajniran na način da javnim naručiteljima omogući jednostavno i intuitivno korištenje. Izrađen je u Excel tablici pa ga koristiti mogu svi oni koji imaju osnovna znanja u korištenju tabličnog kalkulatora. Korištenje je vrlo jednostavno: nakon unosa osnovnih ulaznih vrijednosti javne investicije u list ULAZNE VRIJEDNOSTI, u listu IZLAZNE VRIJEDNOSTI automatski se prikazuju rezultati i učinci investicije.

Moduli 4budget


Sustav 4budget sastoji se od tri modula: 4budget – Proračun, 4budget – Komunalna društva te 4budget – Komercijalna namjena. Prvi modul koristit će javni naručitelji koji svoje poslovanje vode sukladno pravilima proračunskog računovodstva dok će drugi modul koristiti javni naručitelji koji svoje poslovanje vode po pravilima računovodstva trgovačkih društava.

4budget – Proračun


Ovaj modul je dizajniran sukladno pravilima proračunskog računovodstva. Koristit će ga općine, gradovi, županije, razne uprave, agencije, škole, bolnice, vrtići i slični javni naručitelji koji nemanju pravo na odbitak pretporeza (nisu u sustavu PDV-a).

Sve ulazne vrijednosti i parametri investicija unose se s PDV-om i klasificirane tablicama poput dinamičkog plana početka i završetka provedbe projekta, strukture kapitalne vrijednosti projekta, strukture operativnih troškova u uporabi, strukture troškova rada, strukture izvora financiranja, kapitalna pomoć te ostalih pretpostavki javne investicije.

Izlazne vrijednosti prikazani su u formi tablica financijskih izvještaja (PR-RAS, bilanca stanja, izvještaj o novčanim tokovima), detaljne strukture ukupnih životnih troškova, odnosno, troškova životnog vijeka, FRR(C), FNPV(C), FRR(K), FNPV(K), financijske održivosti i slično.

4budget – Komunalna društva


Ovaj modul namijenjen je javnim naručiteljima koji svoje poslovanje vode sukladno pravilima računovodstva trgovačkih društava. Prvenstveno je namijenjen komunalnim društvima, odnosno, trgovačkim društvima u vlasništvu općina, gradova i županija.

Budući da program automatski obračunava PDV, sve ulazne vrijednosti unose se bez PDV-a. Ulazne vrijednosti unose se u tablice poput dinamički plan provedbe projekta, struktura kapitalne vrijednosti projekta, struktura operativnih troškova u etapi uporabe, struktura troškova rada, strukture izvora financiranja (dužnički i vlasnički izvori), kapitalna pomoć te ostale pretpostavke (diskontne stope, dani naplate potraživanja i plaćanja obveza i slično).

Izlazne vrijednosti prikazane su u formi tablica financijskih izvještaja (račun dobiti i gubitka, bilanca stanja, izvještaj o novčanim tokovima), detaljne strukture ukupnih životnih troškova, odnosno, troškova životnog vijeka, FRR(C), FNPV(C), FRR(Kp), FNPV(Kp), FRR(K), FNPV(K), financijske održivosti, koeficijenata pokrića duga i slično.

4budget – Komercijalna namjena


Dok su prethodni moduli namijenjeni korisnicima isključivo za osobnu uporabu (simulacije vlastitih projekata), ovaj modul sadrži module Proračun i Komunalna društva te daje korisniku pravo izrade simulacija i izračuna za treće osobe u komercijalne svrhe.

Korištenje programa s obzirom na vrstu projekata iz Uredbe


U pravilu, sve vrste dokumenata (studije) iz članka 5. Uredbe za kategorije projekata iz članka 4. Uredbe, sadržat će dio koji se odnosi na kvantitativnu analizu. Radi se o standardnoj analizi procjene financijskih učinaka projekta kojom se, na temelju ulaznih podataka projekta, projiciraju financijski učinci. Obuhvat ulaznih i izlaznih podataka s obzirom na kategoriju projekta prikazan je na shemama 1 i 2:

Shema 1: Mikro i mali projekti Shema 2: Srednji i veliki projekti

Preuzimanje podataka iz 4budget za potrebe izrade Obrasca sažetka projekta


Tablice 25, 26, i 27 iz lista REZULTATI koncentriraju podatke potrebne za izradu projekcija određenih Obrascem sažetka projekta u Prilogu 1 Uredbe, točke 4.

Tablica 25 Tablica 26 Tablica 27